TAMASHIMA.tokyo - Trang thông tin du lịch dành cho Tama khu vực và đảo của Tokyo
  • Facebook
  • Instagram
Language:

Điều khoản sử dụng

Giới thiệu

Điều này "TAMASHIMATrang web .tokyo" (sau đây gọi là "trang web này") được điều hành bởi TAMASHIMAVăn phòng .tokyo (sau đây gọi là "nhà điều hành"). Các dịch vụ được cung cấp cho người dùng trang web này (sau đây gọi là "các dịch vụ này") được cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện này"). Người dùng các dịch vụ này (sau đây gọi là "người dùng") được coi là đã đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện khi sử dụng các dịch vụ này.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web này. Lưu ý rằng bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vì vậy, vui lòng xác nhận phiên bản mới nhất của các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng trang web này.

1.Sử dụng trang web này

(A) Hạn chế sử dụng
Nhà điều hành đưa ra các quy định liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ này và có quyền hạn chế việc sử dụng. Ngoài ra, khi nhà điều hành thấy cần thiết, nhà điều hành có thể sửa đổi các quy định liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người dùng. Lưu ý, nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho nhà điều hành thông qua hành động của người dùng, nhà điều hành có thể yêu cầu người dùng bồi thường thiệt hại.
(B) Trách nhiệm chuẩn bị các thiết bị và chi phí cần thiết
Khi sử dụng các dịch vụ này, cần phải truy cập vào trang web này. Người dùng có trách nhiệm chịu chi phí cho mọi thiết bị, phần mềm, phương tiện liên lạc cần thiết, v.v., cũng như những chi phí phát sinh để cài đặt và vận hành đúng cách những thiết bị, phần mềm, phương tiện này. Nhà điều hành không tham gia vào việc chuẩn bị hoặc phương pháp, v.v. để người dùng truy cập trang web này.
(C) Thông báo và liên hệ
Trong trường hợp nhà điều hành xác định cần phải thông báo hoặc liên hệ với người dùng, người dùng sẽ được gửi email bằng thông tin người dùng nhập vào. Trong trường hợp người dùng xác định cần phải liên hệ với nhà điều hành, người dùng sẽ giải quyết điểm liên hệ được chỉ định (). Nhà điều hành sẽ không chấp nhận các phương tiện thông báo hoặc liên lạc khác.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền tác giả và nhãn hiệu, quyền thiết kế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến tất cả ảnh, logo, hình ảnh, video, văn bản, âm nhạc, v.v. được liệt kê trên trang web này là tài sản của nhà điều hành. Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu tài sản trí tuệ của thông tin được liệt kê không phải là nhà điều hành thì các quyền sở hữu trí tuệ đó ​​là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Lưu ý, đối với việc sử dụng nội dung đó trên trang này, trừ khi bạn được nhà điều hành cho phép, việc sao chép, sử dụng, in lại, xử lý điện tử, truyền tải, phân phối, chuyển nhượng, thuê, sử dụng thứ cấp và tất cả các hành vi tương tự khác đều bị từ chối hoàn toàn.

3. Tuyên bố phủ nhận

Nhà điều hành không đảm bảo với người dùng hoặc bên thứ ba về tính đầy đủ, chính xác hoặc hữu ích của thông tin trên trang web này, chẳng hạn như văn bản, video, phần mềm, v.v. hoặc rằng thông tin đó không vi phạm quyền của bên thứ ba. Ngoài ra, không có đảm bảo nào về môi trường sử dụng hoặc kết nối, v.v. cho các dịch vụ này hoặc trang web này. Ngoài ra, nhà điều hành không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố phần mềm, phần cứng hoặc kết nối nào hoặc các thiệt hại khác gây ra khi sử dụng trang web này.

Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào sau đây của người dùng: hành vi vi phạm pháp luật và quy định; hành vi có thể dẫn đến hoặc khuyến khích tội phạm; hành vi trái trật tự công cộng; hành vi vi phạm quyền và/hoặc quyền riêng tư của người khác; việc sử dụng địa chỉ email giả hoặc địa chỉ của bên thứ ba; các hành động cố gắng phá hủy các dịch vụ này hoặc tính bảo mật và hệ thống của các dịch vụ này; hành vi không đúng đắn khác. Sau khi được xác định, người dùng có thể bị cấm mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, nhà điều hành không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do hành động đó của bên thứ ba gây ra.

Trong trường hợp nhà điều hành không thể cung cấp dịch vụ do hỏa hoạn, mất điện, động đất, thiên tai khác, chiến tranh, bạo loạn, bất ổn dân sự, tranh chấp lao động, lệnh của chính phủ hoặc truy cập từ một số lượng người dùng không mong muốn, suy thoái môi trường liên lạc, hoặc trục trặc, nhà điều hành có thể tạm dừng, thay đổi hoặc kết thúc dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc có sự đồng ý của người dùng. Ngoài ra, trong trường hợp nhà điều hành cho rằng việc tạm dừng các dịch vụ này là cần thiết vì mục đích vận hành hoặc kỹ thuật, nhà điều hành có thể tạm dừng, thay đổi hoặc kết thúc dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc có sự đồng ý của người dùng.

Trong trường hợp việc cung cấp các dịch vụ này bị trì hoãn, thay đổi, đình chỉ, ngừng hoặc kết thúc vì bất kỳ lý do gì, về nguyên tắc, nhà điều hành không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bên thứ ba. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho sự chậm trễ, thay đổi, đình chỉ, dừng hoặc kết thúc dịch vụ do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của nhà điều hành. Lưu ý, trong trường hợp nhà điều hành nhận được khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bên thứ ba, người dùng có thể cần hợp tác trong phạm vi cần thiết để giải quyết vấn đề. Người dùng sẽ không từ chối điều này.

4. Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này

Người dùng phát hiện hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ với nhà điều hành trang web này.

5 Luật áp dụng và Tòa án có thẩm quyền

Tất cả các vấn đề, bao gồm các tranh chấp liên quan đến trang web này, đều tuân theo luật pháp Nhật Bản và sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của Tòa án quận Tokyo của Nhật Bản.

Ngày ban hành: ngày 7 tháng 2017 năm XNUMX
TAMASHIMAVăn phòng .tokyo (thuộc Văn phòng Hội nghị và Du khách Tokyo).